Contact

Pour toute question ou information complémentaire, prière de vous adresser à: 

Schweizerische Akademie der Pharmazeutischen Wissenschaften
Sekretariat
c/o Franziska Pereira-Bohren
Weltpoststrasse 8E, CH-3015 Bern
E-Mail: info@saphw.ch
Tel.: 079 550 42 43